Родина-Хасково и програма "Иновации и Конкурентоспособност"

 

„РОДИНА-ХАСКВО” АД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1029-C01 за проект „Подобряване на производствения процес на РОДИНА-ХАСКОВО АД” по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 750 000 лв. (382 500 лв. - европейско и 67 500 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 16 месеца. Проектът има за цел внедряване внедряване на нови технологии за подобряване на производствения процес на РОДИНА - ХАСКОВО АД. Очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта са:

 

  • Подобряване производствения процес;
  • Навлизане нови външни и вътрешни пазари;
  • Подобряване конкурентоспособността;
  • Подобряване качеството на продукция;
  • Намаляване разходите за електроенергия;
  • Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

В рамките на проекта ще бъдат закупени и въведени в експлоатация 1 брой четиривалова хидравлична листоогъваща машина, 1 брой CNC контролирана хидравлична гилотина и 1 брой автоматична мармираща машина.